کتاب صد راز ساده افراد موفق اثر دیوید نیون ترجمه شهروز فرهنگ بیگوند

کتاب صد راز ساده افراد موفق اثر دیوید نیون ترجمه شهروز فرهنگ بیگوند در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نظر دانشمندان…

63
14,000 تومان