کتاب ‌آن هنگام که نفس هوا میشود اثر پال کالانیتی ترجمه شکیبا محب‌ علی

کتاب ‌آن هنگام که نفس هوا میشود اثر پال کالانیتی ترجمه شکیبا محب‌ علی در بخش کتابخانه حامی استارتاپ نقد و…

37
10,000 تومان